Regulamin Wydarzen

(Kupując/posiadając bilet na wydarzenie lub znajdując się na jego terenie
akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu.)

1. Regulamin przeznaczony jest dla wszystkich uczestników wydarzenia (dalej również: „impreza”) znajdujących się podczas jego trwania na terenie, na którym jest ono zorganizowane. Każda osoba przebywającą na tym terenie w czasie trwania wydarzenia jest zobowiązana do stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Na teren imprezy mają wstęp tylko osoby posiadające bilet uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu SO HARD. Zakupiony bilet nie podlega wymianie, ani zwrotowi.

3. Bilet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę/pieczątkę upoważniającą do jednokrotnego wstępu na teren wydarzenia w czasie określonym przez organizatora.

4. Opaska jest indywidualna i nie może zostać przekazana innym osobom.

5. Zagubienie lub zniszczenie opaski/pieczątki jest równoznaczne z brakiem wstępu na wydarzenie, chyba że organizator zadecyduje inaczej.

6. Wstęp na wydarzenie mają tylko osoby pełnoletnie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren wydarzenia dla:

– osób próbujących wnieść środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników tego wydarzenia;

– osób będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

– osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży/w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty.

8. Zabrania się wnoszenia na wydarzenie:

– napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Ponadto uczestnikom zakazuje się:

– wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla uczestników;

– przekraczania miejsc odgrodzonych taśmą, bądź z widocznym zakazem wstępu;

– rzucania wszelkimi przedmiotami;

– rozniecania ognia;

– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

– zaśmiecania obiektu.

10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość pracownikowi ochrony bądź organizatorowi na jego prośbę.

11. Uczestnik nie może na terenie wydarzenia stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników, pod groźbą usunięcia go z terenu wydarzenia. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wyrządzonych przez uczestnika, jest on zobowiązany do pokrycia całości kosztów za wymianę/naprawę zniszczonego mienia.

12. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony oraz organizatora.

13. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników wydarzenia o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.

14. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu, Uczestnik został poinformowany o zagrożeniach wynikających z wysokiego poziomu dźwięku i w razie jakiegokolwiek uszkodzenia wynikającego z wysokiego poziomu dźwięku nie będzie dochodził roszczeń wobec organizatora.

15. Przebieg wydarzeń, w tym wizerunek osób w nich uczestniczących będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

16. Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika wydarzenia w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video, fotografii i audio z imprezy.

17. W przypadku odwołania wydarzenia, organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie wydarzenia podczas imprezy.

19. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wyrządzone przez siebie szkody na miejscu wydarzenia podczas imprezy.

20. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji.

21. Uczestnicy powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest ogólnie dostępny poprzez wywieszenie go do wiadomości na tablicy informacyjnej terenie wydarzenia oraz zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook.

Klauzula informacyjna dla uczestnikow wydarzen

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SH GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu, ul. Wiśniowa 1E, 55-080 Kąty Wrocławskie, e-mail: sohardevent@gmail.com

2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, o której mowa w pkt 16

Regulaminu wydarzeń i we wskazanym w tym punkcie zakresie,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. z prawnie uzasadnionych interesów SH GROUP sp. z o.o., w tym w celach prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych obejmujących dokumentowanie wydarzeń poprzez wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie materiałów audio-video zawierających wizerunek uczestników wydarzeń, celem dalszego wykorzystywania do ww. działań.

3. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt w formie elektronicznej na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz korzystający z platform internetowych odbiorcy, do których kierowane są treści tworzone przez SH GROUP sp. z o.o.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże każdorazowo niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SH GROUP sp. z.o.o.

9. Nie będzie Pan/Pani podlegał decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ani profilowaniu.

10. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.